Thông Báo Thay Đổi Tên Miền Itfriend.vn
Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Một Số Qui Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Tiếng Anh

 1. #1
  Avatar của hatrang
  hatrang đang ẩn Senior Member
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gửi
  176
  Thanks
  0
  Thanked 67 Times in 29 Posts

  Bài Viết: Một Số Qui Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Tiếng Anh

  Click vào LIKE và G+ để ủng hộ website


  Các bạn có biết trong quá trình học tiếng Anh , chúng ta hầu như không để ý đến phần trọng âm của từ_ mà phần này thi đại học đấy! Do vậy Mình sẽ giới thiệu một số qui tắc cho các bạn cùng tham khảo:
  Đa số những từ 2 âm tiết có trọng âm ở âm tiết đầu , nhất là khi tận cùng bằng : er, or, y, ow, ance, ent , en, on.
  Ex: ciment/ si'ment/: ximăng event /i'vent/: sự kiện.
  Đa số những từ có 3 âm tiết có trọng âm ở âm tiết đầu , nhất là khi tận cùng là :ary, erty, ity, oyr
  Đa số những động từ có 2 âm tiết , trọng âm nằm ở âm tiết thứ 2
  Ex: repeat / ri'pi:t/ :nhắc lại
  Trọng âm trước những vần sau đây: -cial, -tial, -cion, -sion, -tion,-ience,-ient,-cian ,-tious,-cious, -xious
  Ex: 'special, 'dicussion, 'nation, poli'tician( chính trị gia)
  Trọng âm trước những vần sau: -ic, -ical, -ian,-ior, -iour,-ity,-ory, -uty, -eous,-ious,-ular,-ive
  Ex: 'regular, expensive/ isk'pensive/, 'injury.
  Danh từ chỉ cácc môn học có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiết
  Ex: ge'ology, bi'ology
  Từ có tận cùng bằng -ate, -ite, -ude,-ute có trọng âm cách âm tiết cuối 1 âm tiết
  Ex: institute / 'institjuMột Số Qui Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Tiếng Anh/ (viện)
  Đa số danh từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết đầu
  raincoat /'reinkuot/ :áo mưa


  Tính từ ghép trọng âm rơi vào âm tiết đầu
  Ex: homesick/'houmsik/( nhớ nhàMột Số Qui Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Tiếng Anh
  Trạng từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2
  Ex: downstream/ daun'sri:m/( hạ lưu)
  Tính từ ghép có từ đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ thì trọng âm rơi vào từ thứ 2, tận cùng bằng -ed
  Ex: well-dressed/ wel'drest/( ăn mặc sang trọng)
  Các hậu tố không có Trọng âm ( khi thêm hậu tố thì không thay đổi trọng âm)
  V+ment: ag'ree( thoả thuận) => ag'reement( sự thoả thuận )
  V+ance: re'sist( chống cự ) =>re'sistance ( sự chống cự )
  V+er : em'ploy(thuê làm) => em'ployer( chủ lao động)
  V+or : in'vent ( phát minh) => in'ventor (người phát minh)
  V+ar : beg (van xin) => 'beggar( người ăn xin)
  V+al : ap'prove( chấp thuận) => ap'proval(sự chấp thuận)
  V+y : de'liver( giao hàng)=> de'livery( sự giao hàng)
  V+age: pack( đóng gói ) => package( bưu kiện)
  V+ing : under'stand( thiểu) => under'standing( thông cảm)
  adj+ness : 'bitter ( đắng)=> 'bitterness( nỗi cay đắng)
  Các từ có trọng âm nằm ở âm tiết cuối là các từ có tận cùng là : -ee, -eer,- ese,- ain, -aire,-ique,-esque
  Ex: de'gree, engi'neer, chi'nese, re'main, questio'naire( bản câu hỏi), tech'nique(kĩ thuật), pictu'resque


 2. #2
  Avatar của hatrang
  hatrang đang ẩn Senior Member
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gửi
  176
  Thanks
  0
  Thanked 67 Times in 29 Posts
  Một Số Qui Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Tiếng Anh
  Click vào LIKE và G+ để ủng hộ website


  Thêm một số quy tắc nữa!!
  Trước hết, chúng ta chia các từ trong tiếng anh thành hai loại : simple word và complex word. Simple word là những từ không có preffix và suffix. Tức là từ gốc của một nhóm từ đấy. Còn Complex word thì ngược lại , là từ nhánh.

  I. Simple Word:
  1. Two-syllable words: Từ có hai âm tiết:
  Ở đây sự lựa chọn rất đơn giản hoặc trọng âm sẽ nằm ở âm tiết đầu, hoặc âm tiết cuối.
  Trước hết là qui tắc cho ĐỘNG TỪ và TÍNH TỪ :
  +) Nếu âm tiết thứ 2 có nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hoặc nó tận cùng bằng hơn một phụ âm thì nhấn vào âm tiết thứ 2:

  Ví dụ: apPLY - có nguyên âm đôi
  arRIVE- nguyên âm đôi
  atTRACT- kết thúc nhiều hơn một phụ âm
  asSIST- kết thúc nhiều hơn một phụ âm

  + Nếu âm tiết cuối có nguyên âm ngắn và có một hoặc không có phụ âm cuối thì chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1.
  Ví dụ:
  ENter - không có phụ âm cuối và nguyên âm cuối là nguyên âm ngắn (các bạn xem ở phần phiên âm nhéMột Số Qui Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Tiếng Anh
  ENvy-không có phụ âm cuối và nguyên âm cuối là nguyên âm ngắn
  Open
  Equal

  Lưu ý: rất nhiều động từ và tính từ có hai âm tiết không theo qui tắc (tiếng anh mà, có rất nhiều qui tắc nhưng phần bất qui tắc lại luôn nhiêù hơn). ví dụ như HOnest, PERfect (Các bạn tra trong từ điển, lấy phần phiên âm để biết thêm chi tiết)

  Qui tắc cho DANH TỪ:
  + Nếu âm tiết thứ 2 có nguyên âm ngắn thì nhấn vào âm tiết đầu:
  MOney
  PROduct
  LARlynx

  + Nếu không thì nhấn vào âm tiết thứ 2:
  balLOON
  deSIGN
  esTATE

 3. #3
  Avatar của hatrang
  hatrang đang ẩn Senior Member
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gửi
  176
  Thanks
  0
  Thanked 67 Times in 29 Posts
  Một Số Qui Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Tiếng Anh
  Click vào LIKE và G+ để ủng hộ website


  2. Three-syllable words:
  Những từ có 3 âm tiết:
  Qui tắc đối với ĐỘNG TỪ/ TÍNH TỪ:
  + Nếu âm tiết cuối là nguyên âm dài, nguyên âm đôi hoặc tận cùng bằng hơn một phụ âm thì chúng ta nhấn vào âm tiết cuối:
  ex: enterTAIN
  resuRECT

  + Nếu âm tiết cuối là nguyên âm ngắn thì nhấn vào âm tiết giữa, nếu âm tiết giữa cũng là nguyên âm ngắn thì chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1.
  Như vậy đối với từ có 3 âm tiết, chúng ta sẽ chỉ nhấn vào âm tiết nào là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, xét từ âm tiết cuối lên đầu.

  Qui tắc đối với DANH TỪ:
  Chúng ta phải xét từ âm tiết cuối trở về trước
  + Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn thì âm đó KHÔNG đc nhấn
  + Nếu âm thứ 3 là nguyên âm ngắn và âm thứ 2 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi thì nhấn vào âm tiết thứ 2:
  Ex: poTAto
  diSASter

  + Nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng nhiều hơn một phụ âm thì chúng ta nhấn vào âm tiết thứ 1:
  Ex:QUANtity

  Đối với danh từ có 3 âm tiết thì âm thứ 1 thường đc nhấn:

  Đó là đối với simple words, còn đối với complex words thì khó khăn hơn vì hầu hết chúng ta đều phải nhớ máy móc
  Complex words được chia thành hai loại : Từ tiếp ngữ(là những từ được tạo thành từ từ gốc thêm tiếp đầu ngữ hay tiếp vĩ ngữ) và Từ ghép(là những từ do hai hay nhiều từ ghép lại thành, ví dụ như armchair...)

  I. Tiếp vĩ ngữ(Suffixes)
  1. Trọng âm nằm ở phần tiếp vĩ ngữ: Đối với các từ gốc(sterm) mang các vĩ ngữ sau đây, thì trọng âm nằm chính ở phần vĩ ngữ đó:
  _ain (chỉ dành cho động từ) như entertain, ascertain
  _ee như employee, refugee
  _eer như volunteer, mountaineer
  _ese như journalese, Portugese
  _ette như cigarette, launderette
  _esque như picturesque, unique

  2. Tiếp vĩ ngữ không ảnh hưởng vị trí trọng âm: Những tiếp vĩ ngữ sau đây, khi nằm trong từ gốc thì không ảnh hưởng vị trí trọng âm của từ gốc đó, có nghĩa là trước khi có tiếp vĩ ngữ, trọng âm nằm ở đâu, thì bây giờ nó vẫn ở đấy :
  _able : comfortable, reliable....
  _age : anchorage...
  _ al: refusal, natural
  _ en : widen
  _ ful : beautiful ...
  _ ing :amazing ...
  _ like : birdlike ...
  _ less : powerless ...
  _ ly: lovely, huriedly....
  _ ment: punishment...
  _ ness: happpiness
  _ ous: dangerous
  _ fy: glorify
  _ wise : otherwise
  _ y(tính từ hay danh từ) : funny
  _ ish (tính từ) : childish, foolish ...(Riêng đối với động từ có từ gốc hơn một âm tiết thì chúng ta nhấn vào âm tiết ngay trước tiếp vĩ ngữ: demolish, replenish)

 4. #4
  Avatar của hatrang
  hatrang đang ẩn Senior Member
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gửi
  176
  Thanks
  0
  Thanked 67 Times in 29 Posts
  Một Số Qui Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Tiếng Anh
  Click vào LIKE và G+ để ủng hộ website


  -Còn một số tiếp vĩ ngữ là _ance; _ant; _ary thì cách xác định:Trọng âm của từ luôn ở từ gốc, nhưng khôg có cách xác định rõ là âm tiết nào, nó tuỳ thuộc vào các nguyên âm của từ gốc đó, căn cứ vào qui tắc dành cho simple words rồi xác định là được thôi.

  - Đốì với tiếp đầu ngữ(Prefixes) thì chúng ta khôg có qui tắc cụ thể, do tác dụng của nó đối với âm gốc khôg đồng đều, độc lập và khôg tiên đoán được. Do vậy, các bạn phải học máy móc thôi, khôg có cách nào khac!

  Từ ghép:
  _ Đối với từ ghép gồm hai loại danh từ thì nhấn vào âm tiết đầu : typewriter; suitcase; teacup; sunrise
  _ Đối với từ ghép có tính từ ở đầu, còn cuối là từ kết thúc bằng _ed, nhấn vào âm tiết đầu của từ cuối: bad-tempered
  _ Đối với từ ghép có tiếng đầu là con số thì nhấn vào tiếng sau:three-wheeler
  _Từ ghép đóng vai trò là trạng ngữ thì nhấn vần sau: down-steam(hạ lưu)
  _từ ghép đóng vai trò là động từ nhưng tiếng đầu là trạng ngữ thì ta nhấn âm sau: down-grade(hạ bệ ) ; ill-treat(ngược đãi, hành hạ)

  **Danh từ kép: nhấn ở yếu tố thứ nhất của danh từ
  - `Noun-Noun: cl`assroom, t`eapot
  - `Noun + Noun: `apple tree, `fountain pen
  - `Gerund (V-ing) + Noun: wr`iting paper, sw`imming pool


  Bổ sung vào một số quy tắc đánh trọng âm:
  Quy tắc cơ bản :

  + Những từ thuộc về nội dung được đánh trọng âm
  + Những từ thuộc về cấu trúc ko đánh trọng âm
  + Khoảng thời gian cho những từ được đánh trọng âm là bằng nhau

  Trọng âm được coi như nhạc điệu của tiếng Anh. Giống như trọng âm trong từ, trọng âm trong câu có thể giúp bạn hiểu được người khác nói gì dễ hơn rất nhiều, đặc biệt là những người nói nhanh.

  Hầu hết các từ trong câu được chia làm 2 loại :
  + Từ thuộc về nội dung : là những từ chìa khoá của một câu. Chúng là những từ quan trọng, chứa đựng nghĩa của câu.
  + Từ thuộc về mặt cấu trúc : những từ không quan trọng lắm, chỉ để cho các câu đúng về mặt ngữ pháp. Nghĩa là nếu bạn bỏ qua các từ này khi nói, mọi người vẫn hiểu được ý của bạn.

  - Từ thuộc về mặt nội dung : được đánh trọng âm, gồm có :

  + Động từ chính: SELL, GIVE, EMPLOY
  + Danh từ: CAR, MUSIC, MARY
  + Tính từ: RED, BIG, INTERESTING
  + Trạng từ: QUICKLY, LOUDLY, NEVER
  + Trợ động từ (t/c phủ định ): CAN''T ,DON''T

  - Từ thuộc về mặt cấu trúc : ko đánh trọng âm, gồm có:

  + Đại từ: he, we, they
  + Giới từ: on, at, into
  + Mạo từ: a, an, the
  + Liên từ: and, but, because
  + Trợ động từ: do, be, have, can, must

  Chú ý:
  - Đôi khi chúng ta đánh trọng âm vào những từ mà chỉ có ý nghĩa về mặt cấu trúc, ví dụ như khi chúng ta muốn nhấn mạnh thông tin
  Ví dụ :
  "They've been to Mongolia, haven't they?"
  "No, THEY haven't, but WE have."

  - Khi "TO BE" là động từ chính, nó ko được đánh trọng âm

 5. #5
  Avatar của hatrang
  hatrang đang ẩn Senior Member
  Tham gia ngày
  Sep 2011
  Bài gửi
  176
  Thanks
  0
  Thanked 67 Times in 29 Posts
  Một Số Qui Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Tiếng Anh
  Click vào LIKE và G+ để ủng hộ website


  Các bạn thử làm bài tập pronunciation này thử nhé: Exercise: Chọn từ có phần gạch dưới được phát âm khác với những từ còn lại:
  1. A hurry B. furrow C. fur D. coconut
  2. A. sugar B. bush C. putting D. rude
  3. A. could B. should C. shoulder D. would
  4. A. stomach B. chair C. child D. catch
  5. A. ceiling B. receive C. case D. civil
  6. A, tense B. ease C. descent D. dense
  7. A. machine B. church C. child D. search
  8. A. safe B. of C. fine D. suffer
  9. A. school B. chaos C. echo D. schedule
  10. A. game B. gaol C. goal D. garden
  11. A. notary B. dollar C. domino D. crossing
  12. A. most B. cosmic C. dust D. display
  13. A. base B. rise C. nose D. noise
  14. A. basin B. season C. loose D. case
  15. A. initial B. fraction C. congestion D. nation
  16. A. smooth B. path C. month D. cloth
  17. A. pleasure B. erosion C. explosion D. ensure
  18. A. chalk B. chat C. chest D. choir
  19. A. thristy B. qualify C. qualitty D. sunny
  20. A. guide B. quite C. suite D. require

Bài Viết Hay : Một Số Qui Tắc Đánh Dấu Trọng Âm Tiếng Anh

Nếu bài viết vi phạm luật diễn đàn itfriend bạn hãy báo cho admin biết nha ups lưu điện gtec | Bàn Văn Phòng | Yêu trẻ thơ News | hosting php | M88 game điện thoại | mua qua tang sinh nhat | đèn trang trí

Search Engine Friendly URLs by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.